fbpx

IMAM ABU HANIFAH AN-NU’MAN BIN TSABIT

Imam Abu Hanifah Nama, Kelahiran, dan Ciri-Ciri Abu Hanifah Namanya, An-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha at-Tamimi al-Kufi, maula Bani Tamim bin Tsa’labah. Ada yang mengatakan, “Sebab pemberian kunyah untuknya dengan Abu Hanifah, adalah karena dia terus berobat dengan obat yang bernama hanifah, dengan bahasa Irak”. Dilahirkan pada 80 H di Kufah, pada masa pemerintahan Abdul […]

IMAM IBNU SYIHAB AZ-ZUHRI

Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri Nama, Nasab dan Kelahiran Namanya, Muhammad bin Muslim bin Ubaid bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin al-Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Hurrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib.Seorang imam terkemuka, hafidz zamannya, Abu Bakar al-Qurasyi az-Zuhri al-Madani, pesinggah di Syam.Kelahirannya, Menurut Duhaim dan Ahmad bin Shalih, dia dilahirkan pada […]

MUHAMMAD BIN SIRIN

MUHAMMAD BIN SIRIN Nama, Nasab dan Kelahiran Namanya, Muhammad bin Sirin al-Anshari Abu Bakar bin Abu Amrah al-Bashri. Ayahnya berasal dari tawanan Ain at-Tamr, yang ditawan oleh Khalid bin Walid. Dari Anas bin Sirin dia mengatakan, “Saudaraku, Muhammad dilahirkan dua tahun yang tersisa dari kekhalifahan Umar.” Pujian Para Ulama Kepada Muhammad Bin Sirin Muhamamd bin […]

AL-HASAN AL-BASHRI

AL-HASAN AL-BASHRI Nama, Kelahiran, dan Ciri-Ciri Al-Hasan Al-Bashri Al-Hasan bin Abu Al-Hasan, dan namanya adalah Yasar al-Bashri Abu Sa’id, mantan sahaya Zaid bin Tsabit. Ada yang mengatakan, “Mantan sahaya Jabir bin Abdullah.” Ada yang mengatakan, “Mantan sahaya Jamil bin Quthbah bin Amir bin Hadidah”, ada yang mengatakan, “Mantan sahaya Abu al-Yasar. Sedangkan ibunya adalah mantan […]

THAWUS BIN KAISAN

Nama, Kelahiran, dan Ciri-ciri Thawus Bin Kaisan Namanya Thawus bin Kaisan al-Yamani al-Himyari, maula Bahir bin Raisan al-Himyari dari keturunan orang Persia. Konon namanya adalah Dzakwan, sedangkan Thawus adalah julukannya.Adz-dzahabi mengatakan, “Menurutku dia dilahirkan pada masa pemerintahan Utsman radhiallohu anhu atau sebelum itu. Ciri-ciri fisiknya, Jabir bin Hazim mengatakan, “Aku melihat Thawus mewarnai rambutnya dengan […]

UMAR BIN ABDUL AZIZ ROHIMAHULLOH

Umar bin Abdul Aziz Rohimahulloh Nama, Nasab dan Kelahiran Nama dan nasab lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab. Ibunya adalah Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khathab radhiyallohu anhu. Kunyah beliau adalah Abu Hafs, al-Quraisy, […]

SA’ID BIN JUBAIR RAHIMAHULLAH

Sa’id bin Jubair RahimahullahNama, Nasab dan Kelahiran Nama beliau ialah Sa’id bin Jubair bin Hisyam al-Asadi al-Walibi. Kunyahnya Abu Muhammad dan ada juga yang mengatakan Abu Abdillah. Beliau adalah seorang imam, hafidz, muqri, dan mufassir. Sebagian ulama mengatakan beliau lahir pada 46 H pada masa kekhalifahan Abu al-Hasan, Ali bin Abi Thalib. Perjuangan Menuntut Ilmu […]

URWAH BIN AZ-ZUBAIR RAHIMAHULLAH

Urwah bin Az-Zubair Rahimahullah Nama, Nasab dan Kelahiran Nama dan nasab lengkap Urwah adalah Urwah bin az-Zubair adalah Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushayi al-Asadi. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Dilahirkan pada 23 H dan wafat pada 94 H. Beliau adalah keponakan dari Aisyah radhiyallohu anha isteri […]

SA’ID BIN AL-MUSAYYAB

Sa’id bin Al-Musayyab Rahimahulloh Nama, Nasab dan Kelahiran Sa’id bin Al-Musayyab adalah seorang pemuka generasi tabi’in. Sosok beliau yang sangat dikenal di kalangan umat Islam karena kedudukan, keilmuan, dan kemuliaannya. Nama dan nasab lengkap beliau adalah Sa’id bin al-Musayyab bin Hazn bin Abi Wahb bin Amr bin A’idz bin Imran dan Makhzum al-Quraisyi. Kunyahnya Abu […]

MASRUQ BIN AL-AJDA’

Masruq bin Al-Ajda’ – Nama, Nasab dan Kelahiran Masruq bin al-Ajda’ adalah seorang tokoh dari kalangan generasi tabiin. Nama lengkap beliau adalah Masyruq bin al-Adja’ bin Malik bin Umayyah bin Abdillah bin Murr bin Salman atau Salaman bin Ma’mar bin al-Harits bin Abdullah bin Wadi’ah. Kunyah beliau adalah Abu Aisyah. Menurut Imam al-Khatib al-Baghdadi bahwa […]

Chat Admin
1
Chat Kami Sekarang
Assalamualaikum.. Kak, ingin berdonasi sekarang ?
Anda akan Terhubung dengan admin melalui WhatsApp